• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg

Beste OVZ-Leden,

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, die gehouden zal worden op donderdag 11 juni 2015 om 20.00 uur bij Café de Vriendschap, gevestigd aan de miening 25 te Zoeterwoude.

Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur:
Dit jaar hebben Pieter Koek en Jaap van der Mark besloten om persoonlijke redenen af te treden. Het bestuur draagt Mirjam Kempen en Cees Bakker voor als bestuursleden. Reglementair kunnen tegenkandidaten zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden, voorzien van de benodigde handtekeningen.

De ervaring heeft inmiddels geleerd dat er na de vergadering voldoende tijd voor gezelligheid overblijft. Deze tijd willen wij gebruiken voor een gezellige borrel en om te netwerken.

Programma:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen 7e algemene ledenvergadering
4. Jaarverslag 2014
5. Vaststelling financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Bestuur: aftreding en (her)verkiezing (nieuwe) leden
8. Benoeming leden kascontrolecommissie
9. Voorstel contributie 2015
10. Wat verder ter tafel komt
11. Rondvraag
12. Sluiting


Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


Met ondernemende groet, namens het bestuur van OVZ,

Hugo Choufour
Voorzitter

Naar Boven