• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg
 hamer

"Algemene Ledenvergadering"

  alv 

 

Beste Lid van de OVZ,

Na de laatste persconferentie van premier Rutte is duidelijk dat helaas ook in november het nog niet mogelijk is om fysiek bij elkaar te komen. Het OVZ-bestuur heeft daarom gekozen voor het houden van een digitale algemene ledenvergadering op donderdag 5 november 2020. Uw digitale aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld omdat we onze visie voor toekomst van de OVZ met u willen delen. Het bestuur van de OVZ namelijk heeft de suggesties van de vorige ledenvergadering besproken en duidelijke doelstellingen ontwikkeld.

Alle leden die zich kenbaar hebben gemaakt te willen deelnemen, zullen voorafgaand aan de vergadering een link naar deze live-streamverbinding toegezonden krijgen. De vergaderstukken worden separaat toegestuurd.

 

Datum : Donderdag 5 november 2020
Tijd : 20.00 uur

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen Stukken
 3. Vaststellen notulen 14e algemene ledenvergadering
 4. Jaarverslag 2019
 5. Vasstelling financieel jaarverslag 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming leden kascontrolecommissie
 8. Bestuur aftreding en (her)verkiezing (nieuwe) leden
 9. Voorstel contributie 2020
10. Toekomstvisie en doelstellingen OVZ.
11. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
12. Sluiting

Uw aanmelding per email ontvangen wij graag vóór 3 november.

 

Namens het bestuur,

Hugo Choufour
Voorzitter

 

 

Naar Boven