• image1.jpg
  • image2.jpg
  • image3.jpg
  • image4.jpg
  • image5.jpg
 

alv 

Algemene Ledenvergadering

   

Beste OVZ-Lid,

Hierbij nodigen wij jou van harte uit voor de 14e Algemene Ledenvergadering van onze ondernemers vereniging, die gehouden zal worden op woensdag 12 juni 2019 bij "De Meester" aan de Zuidbuurtseweg 57 en 58 in Zoeterwoude om 20.00 uur.

Met betrekking tot de samenstelling van het bestuur zijn er dit jaar een aantal wijzingen.
Volgens het roulatieschema zijn alle bestuursleden aftredend en stellen zij zich bijna allemaal herkiesbaar. Bestuurslid Mirjam Kempen heeft aangegeven dat zij het bestuur gaat verlaten. Voor deze functie is het bestuur op zoek gegaan naar een kandidaat. Het bestuur draagt daarom de heer Ewald van Mortel voor als nieuw bestuurslid. Natuurlijk mag een ieder zich ook kiesbaar stellen. Iedereen die interesse heeft voor een bestuursfunctie kan zich tot uiterlijk 5 juni 2019 aanmelden bij het secretariaat.

Programma:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen 13e algemene ledenvergadering
4. Jaarverslag 2018
5. Vaststelling financieel jaarverslag
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming leden kascontrolecommissie
8. Bestuur: aftreding en (her)verkiezing (nieuwe) leden
9. Wat verder ter tafel komt
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen van vorig jaar en de jaarverslagen zijn in te zien tijdens de ledenvergadering.
Wij hopen u de 12de te mogen begroeten. Je aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.

 

namens het bestuur van de O-V-Z,

Hugo Choufour
Voorzitter

 

 

 

 

 

Naar Boven